Menu:
Výzkum » Osobní stránky
Odkazy:
Odborný životopis
Česky       English
Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Osobní údaje:
 • 1983-87 - Vysoká škola zemědělská v Praze
 • 1987-89 - studijní pobyt - VŠZ Praha
 • 1989-93 - interní aspirantura - Katedra biotechnických úprav krajiny, VŠZ
 • 1993-trvá - odborný asistent - Katedra biotechnických úprav krajiny, Lesnické fakulty, ČZU Praha
 • garant předmětů “Pozemkové úpravy” a “Evidence a organizace půdního fondu”, „Krajinné plánování“.
 • člen vědecké rady FLE ČZU
 • člen vědecké rady VÚMOP
 • předseda oborové rady Aplikovaná a krajinná ekologie FLE ČZU
 • člen oborové rady "Architektura a urbanismus FA ČVUT
 • člen mezinárodních a tuzemských vědeckých společností (IALE, GfÖ, IUFRO,...)
 • Visiting Professor of Utah State University, Dept. of Landscape Architecture and Environmental Planning, 2006, semestrální kurs „Visual Resources Management“.
 • téma diplomové práce - Využití multikriteriálních metod v rozhodovacím procesu při úpravách vodních toků
 • téma dizertační práce - Zonace orné půdy z hlediska vhodnosti pro její intenzivní využívání
 • téma habilitační práce – Krajinné plánování
 • autorizační oprávnění
 • k projektování pozemkových úprav
 • k projektování ÚSES
 • zpracovatel cca 390 projektů a studií (ÚSES, pozemkové úpravy, územní plány, E.I.A., revitalizace, krajinný ráz,…), v 95% jako hlavní řešitel či vedoucí řešitelského kolektivu.
Přehled nejvýznamnějších projektů, které navrhovatel řeší nebo na kterých spolupracoval a s jakými výsledky:
 • Role chráněných území v procesu útlumu českého zemědělství, 1989 - 1992, jako samostatný řešitel. VŠZ Praha, University of Hertfordshire. Výsledek: publikace, zahraniční učební texty.
 • Zonace orné půdy z hlediska vhodnosti pro její intenzivní využívání, 1989 - 1992, jako samostatný řešitel. VŠZ Praha, University of Hatfield. Výsledek: kandidátská dizertační práce, publikace, anglické učební texty pro kurzy programu TEMPUS, podklad pro útlumový program MZe ČR.
 • Krajinný ráz - návrh metodických zásad pro jeho hodnocení a ochranu, 1996. Spoluřešitel, ČZU Praha. Výsledek: několik publikací, uspořádání 2 konferencí, sborník z konference.
 • Pozemkové úpravy v Nizozemí. 1993. Spoluřešitel. ČZU Praha, Arcadis Netherland. Výsledek: několik publikací.
 • Obnova funkcí krajiny narušené povrchovou těžbou. 2000-2002. Grant VaV. Výsledek: několik vědeckých publikací, realizační výstupy, knižní publikace.
 • Ochrana a zpřístupnění ekosystémů hnědouhelných výsypek. 2002- 2004. Grant VaV. Výsledek: publikace.
 • Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav. Projekt NPV 1R44058. Výsledek: 3 publikace s IF a řada dalších příspěvků.
 • Krajinně-architektonické principy obnovy zemědělské krajiny. Grant Amvis s Utah State University. Na počátku řešení.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.