Menu:
Výzkum » Osobní stránky
Odkazy:
Publikace
Česky       English
Vědecká periodika s IF
Sklenička, P. 2006. Applying evaluation criteria for the land consolidation effect to three contrasting study areas in the Czech Republic. Land Use Policy, 23. 502-510.
Sklenička, P., Šálek, M., 2005. Effects of forest edges on the yield of silage maize. Die Bodenkultur. 56 (3). 109-116.
Sklenička, P., Přikryl, I., Svoboda, I., T. Lhota. 2004. Non-productive principles of landscape rehabilitation after long-term open-cast mining in Northwest Bohemia. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 104 (2). 83-88.
Sklenička, P., Pixová, K. 2004. Importance of spatial heterogeneity to landscape planning and management. Ekologia (Bratislava), 23, 320-329.
Sklenička, P., Charvátová, E. 2003. Stand continuity - a useful parameter for ecological networks in post-mining landscapes. Ecological Engineering, 20 (4), 287-296.
Sklenička, P., Lhota, T. 2002. Landscape heterogeneity – a quantitative criterion for landscape reconstruction. Landscape and Urban Planning, 58. 147-156.
Sklenička, P. 2002. Temporal changes in pattern of one agricultural Bohemian landscape during the period 1938-1998. Ekologia (Bratislava), 21. 181-191.
Sklenička, P., Lhota, T. , Cecetka, J. 2002. Soil porosity along a gradient from forest to field. Die Bodenkultur, 53 (4). 181-187.
Vědecká periodika recenzovaná bez IF
Sklenička, P., Lhota, T. 2002. Verbesserte Landschaftsvielfalt nach Erneuerung einer Tagebau-Folgelandschaft. Landnutzung und Landentwicklung, 43. 128-134.
Sklenička, P.: 1999. Agro-Ecological Zoning and Conversion of Czech Agriculture. The Land. 3.1. Pp. 11-20.
Sklenička, P. 1994. Zoning of the Territory of the Czech Republic for the Purposes of Dumping the Agriculture. Scientia Agriculturae Bohemica, 85 - 94.
Knižní publikace
Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. 2006. A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use. Centrum pro krajinu, Prague. Pp. 24.
Pixová, K., Sklenička, P. 2005. Applying Spatial Heterogeneity indices in changing landscapes in the Czech Republic. In Tress, B., Tress, G., Fry, G., Opdam, P. (eds.) 2005. From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application. Springer. 355-364.
Sklenička,P. 2004. (Ed.) Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji. Nakl. N. Skleničková. Praha. 92 stran.
Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. 2004. Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Nakl. N. Skleničková. Praha. 22 stran.
Sklenička, P. 2003. Základy krajinného plánování. Nakl. N. Skleničková. Říčany. 321 stran. Odkaz na stránku s nabídkou publikace
Mimra, M., Sklenička, P. 1999. Zhodnocení záměru na výstavbu tobogánu na Máchově jezeře z hlediska ochrany krajinného rázu. In: Míchal et al. Metodické doporučení “Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě”. AOPK ČR. Praha. Str. 23 - 27.
Sklenička,P. 1995. Possibilities of Quantitative Expression of the Suitability of the Farmland for Intensive Agricultural Production. In: Huska, D. et al. (Editors) Systems and Technologies of Environmental Improvement and Protection. Publishing and Editorial Centre of Univ. of Agric., Nitra. Pp 85 - 87.
Sklenička, P. 1993. The Role of Environmental Limits in Conversion of Czech Agriculture. In: Stredansky, J., Huska, D., Chroboczkova, P. (Editors) Environmental Pollution Sources and Consequences. Univ. of Agric., Nitra. Pp. 34 - 39.
Odborná periodika
Sklenička, P., Vorel, I. 2007. Komponované krajiny období baroka: Identifikace a principy ochrany v pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy, 61. 16-18.
Vorel, I., Sklenička, P. 2007. Komponované krajiny období baroka: Dochované stopy prostorové skladby, vizuální a významové znaky. Pozemkové úpravy, 60. 20-24.
Bejček, V., Sklenička, P., Šťastný, K. 2006. Lze využít přirozenou sukcesi při rekultivaci výsypek? Veronica, 20 (1), 1-4.
Sklenička, P. 2006. Vliv větrných elektráren na krajinný ráz: principy hodnocení. EIA.IPPC.SEA, 3. 11-13.
Sklenička, P. 2006. Větrník na každém kopci. Ochrana přírody, 7. 193-194.
Cibulka, J., Sklenička, P. 2006. Krajinné plánování vyžaduje změnu. Eko-ekologie a společnost, 5. 13-15.
Sklenička, P., Pittnerová, B. 2005. Pozemkové úpravy v územích s dochovanou středověkou plužinou. Pozemkové úpravy, 51. 19-20.
Sklenička, P. 2005. ÚSES v KPÚ – střet metodiky s realitou. Několik problémových případů zavádění ÚSES do KPÚ. Pozemkové úpravy, 53. 15-16.
Sklenička, P. 2004. Meliorace dnes a kudy dál? Dejme melioracím novou filozofii. Pozemkové úpravy, 48. 18-19.
Sklenička, P., Pixová, K., Pittnerová, B. 2004. Principy Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje. Urbanismus a územní rozvoj, 3. 17-20.
Sklenička, P., Jebavý, M. 2003. Vegetační úpravy ekoduktu na dálnici D 11. Zahrada-Park-Krajina, 3. 22-24.
Kovář, P., Sklenička, P. 2003. Možnosti zmírnění povodňových škod na povodích. Životné prostredie, 4. 191-193.
Sklenička, P., Pittnerová, B. 2003. Ekotony v krajině. Pozemkové úpravy, 46. 16-18.
Sklenička, P., Bejček, V. 2002. Filosofie tvorby nové krajiny na Sokolovsku? Zahrada Park-Krajina, 1. 40-41.
Sklenička, P. 2002. Ochrana krajinného rázu v procesu E.I.A. EIA-posuzování vlivů na životní prostředí, 2. 8-11.
Sklenička, P., Mišík, D., Lhota, T., Vlasák, J., Jankovcová, J. 2002. Vliv dálnice D3 a IV. železničního koridoru na řešení KPÚ v okrese Tábor. Díl. I – Studie. Pozemkové úpravy, 40. 11-15.
Sklenička, P., Mišík, D., Lhota, T., Vlasák, J., Jankovcová, J. 2002. Vliv dálnice D3 a IV. železničního koridoru na řešení KPÚ v okrese Tábor. Díl. II – úloha pozemkového úřadu. Pozemkové úpravy, 41. 21-22.
Sklenička, P. 2001. Vhodnost území pro zemědělství. In: Maier, K. et al. Územně technické podklady ČR. FA ČVUT. Praha.
Sklenička, P. 2001. Obětujeme krajinu, abychom ji zachránili? Ochrana přírody, 8. 225-226.
Sklenička, P. a Vorel, I. 1999. Estetické kritérium při projektování KPÚ. Časopis Pozemkové úpravy, 29. 25.
Vorel, I. a Sklenička, P. 1999. Krajinný ráz o krok dále. Zahrada-park-krajina č. 2/99. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Praha. Str. 26-27.
Sklenička, P. a Kuneš, K. 1998. Zakládání a rekonstrukce biotopů na odvodněných pozemcích. Časopis Ochrana přírody, 10. Praha. 18-20.
Mimra, M. - Sklenička, P. 1996. Krajinný ráz. Ochrana přírody 8. 12-14.
Sklenička, P. - Mimra, M. 1996. Krajinný ráz. Čas. Pozemkové úpravy 18. Str. 15 - 16.
Sklenička, P. 1995. Pozemkové úpravy - čas. Farmář, 5. 4.
Sklenička, P. 1995. Vyčlenění a zpřístupnění pozemků - předpoklad pro uplatnění vlastnictví k půdě. Farmář 6, 2.
Sklenička, P. 1995. Krajinotvorné aspekty pozemkových úprav. Farmář 7-8. 4 - 5.
Sklenička, P. 1995. Úloha ÚSES v pozemkových úpravách. čas. Pozemkové úpravy, 12. 14 - 15.
Bonekamp, M. - Sklenička, P. 1994. Pozemkové úpravy v Nizozemí, čas. Pozemkové úpravy, 9. 18-20.
Mimra, M. - Sklenička, P. 1994. Význam koncepce metapopulace pro navrhování ÚSES. Ochrana přírody, 9. 269 - 271.
Sklenička, P. - Mimra, M. 1993. Můžeme navrhovat nespojité biokoridory ? EKO, 6. 24 - 26.
Sklenička, P. 1993. Konverze zemědělství - příležitost pro ochranu a tvorbu krajiny, EKO, 2. 19 - 21.
Mimra, M., Sklenička, P. 1990. K novým cílům v melioracích, Úroda 3, 136 - 138.
Mimra, M., Sklenička, P. 1990. Velké stavby kolem nás, Vesmír, 169 - 170.
Sklenička, P. - Mimra, M. 1989. K potřebě nových kritérií a cílů v melioracích, Zemědělec, 25. 10. 1989.
Sborníky z mezinárodních konferencí, seminářů, workshopů
Molnárová, K., Sklenička, P., Brabec, E., Kumble, P., P.Pittnerová, B., Pixová, K., Šálek, M. 2007. Hedgerow-defined medieval field patterns in the Czech Republic - driving forces of vanishing, principles of conservation and restoration. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, Band 37. Verlag Die Werkstatt, Göttingen, p. 511. ISBN 978-3-89533-594-5.
Sklenička, P., Šálek, M. 2007. Is agricultural land fragmentation driven by the land ownership? The case of highly fragmented ownership patterns in the Czech Republic. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, Band 37. Verlag Die Werkstatt, Göttingen, p. 164. ISBN 978-3-89533-594-5.
Molnárová, K., Sklenička, P., Brabec, E., Kumble, P., P.Pittnerová, B., Pixová, K., Šálek, M. 2007. Remnants of medieval field patterns: spatio-temporal changes and conservation principles. Proceedings of the 13th International Symposium on Society and Resource Management "Landscape Continuity a Change: Social Science Perspectives and Interdisciplinary Contributions. ISSRM, June 17-21, 2007, Parc City, Utah, USA. P. 47.
Pittnerová, B., Sklenička, P. 2005. Conservation of remnants of medieval landscape patterns in the Czech Republic. Book of Abstracts of the 11th International Symposium on Society and Resource Management, ISSRM 2005, June 16-19 2005 Östersund, Sweden. Pp. 186.
Charvátová, E., Sklenička, P. 2005. Development of landscape pattern and river systems in a post-mining landscape. Book of Abstracts of the 11th International Symposium on Society and Resource Management, ISSRM 2005, June 16-19 2005 Östersund, Sweden. Pp. 171-172.
Sklenička, P. 2005. Stand continuity – an additional parameter for ecological networks. Proceedings of the GfÖ, Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 35. P. 393.
Sklenička, P., Pixová, K. 2004. Spatial heterogenity – principles of implementation in landscape planning. Eco-complexity and Dynamics of the Cultural Landscape. Verhandlungen der Gesellschaft fűr Ökologie, 34: 363.
Pixová, K., Sklenička, P. 2004. Landscape heterogeneity – a quantitative criterion for post-mining landscape rehabilitation. Eco-complexity and Dynamics of the Cultural Landscape. Verhandlungen der Gesellschaft fűr Ökologie, 34: 394.
Sklenička, P., Pittnerová, B. 2003. Land Use and Landscape Planning in the Czech Republic. In: Sklenička, P and Pixová, K. (Eds.) Landscape Planning in the Czech Republic. Czech Univ. of Agric., Praha. Pp. 2-8.
Sklenička, P., Bonecamp, M. 2003. Land Consolidation Programme in the Czech Republic. In: Sklenička, P and Pixová, K. (Eds.) Landscape Planning in the Czech Republic. Czech Univ. of Agric., Praha. Pp. 9-17.
Sklenička, P., Lhota, T. 2003. Rehabilitation of Post-mining Landscape in Northwest Bohemia. In: Sklenička, P and Pixová, K. (Eds.) Landscape Planning in the Czech Republic. Czech Univ. of Agric., Praha. Pp. 37-46.
Sklenička, P., Pixová, K. (Eds.). 2003. Landscape Planning in the Czech Republic. Czech Univ. of Agric., Praha. Pp. 65.
Sklenička, P., Pixová, K. 2003. Importance of spatial heterogeneity to landscape planning and management. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, Mojmirovice, SR, Pp. 4.
Sklenička, P., Prikryl, I., Svoboda, I., Lhota, T. 2002. Modelling integrating a new landscape after long-term open-cast mining in Northwest Bohemia. Abstract. Proceedings of the Conference, Cottbus.
Přikryl, I., Svoboda, I., Sklenička, P. 2002. Restoration of landscape functions at area devastated by open-cast brown coal mining in the northwest Bohemia. In: Ciccu, R. (Editor) Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production. SWEMP, Cagliary, Italy,. pp. 156-160.
Sklenička, P. a Lhota, T. 2000. Landscape heterogeneity – the quantitative criterion of landscape reconstruction. In: Carsjens, G.J. Fragmentation and Land Use Planning : Analysis and beyond. 3rd International workshop on sustainable land use planning. ISOMUL. Wageningen. 10 str.
Sklenička, P. 1999. Set-Aside and Land Use Changes in The Czech Republic. Global Change and Terrestrial Ecosystems – Food and Forestry: Global Change and Global Chalenges. Proceedings of GCTE Conference. University of Reading, UK. Pp. 117.
Sklenička, P. 1998. Environmental Limits in Conversion of Czech Agriculture. International Symposium “Soil and Water Use Relating Sustainable Development and Environment Protection”. Sarajevo. Pp 361-371.
Sklenička, P. 1998. Landscape Structure and Water Sustainable Management in Czech Republic. Environmental and Technical Problems of Water Management for Sustainable Development of Rural Areas. Proceedings of Warsaw Agric. University. Session III. Warsaw. Pp 141 - 147.
Sklenička, P. 1992. The Role of Protected Landscapes in the Conversion of Farmland in Czech Republic. Proceedings of Conference - Protected Landscape - A comparative European perspective, Hertfordshire. Pp. 259 - 264.
Sborníky z ostatních konferencí, seminářů, workshopů
Sklenička, P. 2006. Krajinná ekologie jako most mezi geografickými vědami a krajinným plánováním? Sborník konference 150 let geografie na UK v Praze. PřF UK v Praze, 34.
Sklenička, P. 2006. Větrné elektrárny jako příčina relativizace hodnocení a ochrany krajinného rázu. Sborník konference Ochrana krajinného rázu 2006.
Sklenička, P. 2006. Cenné biotopy hnědouhelných výsypek severozápadních Čech. Sborník konference Rekultivace a socioekonomické aspekty.
Sklenička, P. 2005. Když posttěžební krajina divočí. Sborník konference Tvář naší země-krajina domova, svazek 4.
Sklenička, P. 2005. Meliorace dnes – absence sebereflexe, nových cílů a kritérií. Sborník a CD příspěvků ze semináře „Meliorace včera, dnes a zítra“, Průhonice u Prahy, 1. 4. 2004. VÚMOP Praha.
Sklenička, P. 2005. Revize přírodních parků Plzeňského kraje na základě krajinářského hodnocení území. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. 165-170.
Sklenička, P. 2004. Větrné elektrárny v Krušných horách? Za rozumných podmínek. Lidové noviny. 7.4. 2004. 11.
Sklenička, P. 2004. Meliorace dnes – absence sebereflexe, nových cílů a kritérií. Sborník celostátního semináře „Meliorace včera, dnes a zítra“. CD ROM. VÚMOP. Praha. 2 strany.
Sklenička, P. 2004. Koncepce ochrany přírody a krajiny – nový podklad pro pozemkové úpravy. Sborník konference „Pozemkové úpravy a vodní hospodářství“. Sdružení vodohospodářů ČR. Kutná Hora. 13-21.
Sklenička, P., Pixová, K. 2004. Význam prostorové heterogenity pro krajinné plánování. Sborník konference „Možnosti zvyšování ekologické stability, retence a akumulace vody v krajině. ČZU. Praha. 12-16.
Sklenička, P. 2003. Hospodářská kultivace krajiny a proměny krajinného rázu. In: Vorel, I. (ed.) Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu. Nakl. N. Skleničková, Praha, 59-70.
Sklenička, P., Kovář, P., Křovák, F. 2003. Vliv změn užívání krajiny na její ekologickou stabilitu a retenční potenciál. Sborník konference Tvář naší země-krajina domova, Dodatky, ČKA, Praha, 77-80.
Sklenička, P., Bejček, V., Přikryl, I. 2002. Využití procesů přirozené sukcese při obnově krajiny po těžbě nerostů. Sborník konference Tvář naší země, 6. díl. 60-62.
Sklenička, P., Kovář, P., Křovák, F. 2002. Vliv změn užívání krajiny na její ekologickou stabilitu a retenční potenciál. Sborník konference Tvář naší země. Dodatky. V tisku.
Sklenička, P., Lhota, T. 2002. Vliv lesních okrajů na retenci zemědělské půdy. Sborník konference k 50. výročí ČZU. V tisku.
Sklenička, P. 2002. Význam sledování změn krajinné heterogenity při obnově krajiny narušené povrchovou těžbou. Sborník konference, Sborník konference Krajina 2002 – od poznání k integraci. MŽP ČR, Praha. Ústí nad Labem. s. 71-79.
Kovář, P., Sklenička, P., Křovák, F. 2002. Vliv změn užívání krajiny na její ekologickou stabilitu a vodní režim. Proceedings of Workshop 2002 „Extreme Hydrological Events in Catchments“, ČVUT, Praha. Pp. 99-106.
Sklenička, P, Lhota, T., Čečetka, J. a Rabová, V. 2001. Vliv lesních okrajů na hydrologické vlastnosti půd. Sborník celostátní konference „Krajina, les a lesní hospodářství. II. díl. 27-34.
Sklenička, P. 2001. Permanentní krajinné struktury – jejich funkce a vývoj. Sborník konference „Tvář naší země, krajina domova, část 1. Krajina jako přírodní prostor“. ČKA. Praha. Str. 8-15.
Příkryl, I., Kopejsko, J., Pecharová, E., Pokorný, J., Prchalová, M., Sklenička, P., Svoboda, I, Trpák, P., Vlasák, P. 2001. Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve. Sborník konference „Tvář naší země, krajina domova, část 6. Krajina v ohrožení“. ČKA. Praha. Str. 110 - 112.
Sklenička, P., Lhota, T., Jankovcová, J. 2001. Obnova krajiny narušené povrchovou těžbou: prostorové parametry a estetický rámec. Sborník přednášek mezinárodní konference “Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí”. Severočeské doly a Rekultivační výstavba Most. Teplice. 9 str.
Lhota, T. a Sklenička, P. 2001. Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou. Sborník referátů konference GIS Seč 2001, GIS ve veřejné správě. Chrudim. 46-49.
Sklenička, P. 2001. Krajinný ráz v návrhu pozemkových úprav. Sborník mezinárodní konference pozemkových úprav, Jestřábí. Str. 55-60.
Lhota, T a Sklenička, P. 2000. Krajinná heterogenita – kvantitativní kritérium obnovy krajiny. Sborník konference „Ekotrend: trvale udržitelný rozvoj – cesta do 3. tisíciletí“. Jihočeská universita v Č. Budějovicích. Abstrakt-nestránkováno.
Vorel, I. a Sklenička, P. eds. 1999. Sborník celostátního kolokvia “Péče o krajinný ráz, cíle a metody”. Praha. 252str.
Sklenička, P. 1999. Využití institutu krajinného rázu v pozemkových úpravách. Sborník V. konference “Voda a pozemkové úpravy”. OSVČR. Kutná Hora. Str. 91-103.
Sklenička, P. 1999. Ochrana a tvorba estetických hodnot v procesu pozemkových úprav. Sborník mezinárodní konference “Človek, krajina kultúra”. SAOPK. Bánská Bystrica.
Sklenička, P. 1999. Možnosti uplatnění institutu krajinného rázu v pozemkových úpravách. Sborník celostátního kolokvia “Péče o krajinný ráz, cíle a metody”. Praha. Str. 204-214.
Sklenička, P. 1999. Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Sborník konference „Krajinotvorné programy“. Příbram. Str 116-119.
Sklenička, P. 1998. Delimitace kultur jako součást protipovodňové prevence. Sborník přednášek semináře „Hydrologická bilance a možnosti zvyšování složek retence a akumulace vody“. Praha. Str. 129 - 134.
Sklenička, P. a Mimra, M. 1998. Krajinný ráz - několik námětů pro jeho vymezení a ochranu. Sborník přednášek semináře „Krajinný ráz, způsoby jeho hodnocení a ochrany“. Praha. Str.45-49.
Mimra, M. a Sklenička, P. 1998. Zhodnocení návrhu stavby tobogánu na pláži Máchova jezera ve Starých Splavech z hlediska ochrany krajinného rázu. Sborník přednášek semináře „Krajinný ráz, způsoby jeho hodnocení a ochrany“. Praha. Str.140-148.
Sklenička, P. a Zasadil, P. eds. 1998. Sborník přednášek semináře „Krajinný ráz, způsoby jeho hodnocení a ochrany“. Praha. 169 str.
Sklenička, P. 1998. Požadavky na GIS z pozice současného vývoje KPÚ. Sborník referátů z X. semináře “GIS ve státní správě”. Seč. Str. 17-19.
Sklenička, P. 1997. Pozemkové úpravy na odvodněných pozemcích (specifika regulační a retardační drenáže). Sborník přednášek semináře „Hospodaření vodou na odvodněných půdách v suchém období a v podmínkách změn v současné restrukturalizaci zemědělství“. Praha. Str. 39 - 42.
Gross, J., Kovář, P., Křovák F., Sklenička, P. 1997. Možnosti asanace povodí po průtoku velkých vod. Sborník přednášek ICID - CIID „Povodně a krajina ´97“. Brno. Str. 9/64 - 9/68.
Sklenička, P. - Mimra, M. 1996. Krajinný ráz jako estetický rámec biotechnických úprav. Zborník referátov zo seminára Biotechnické opatrenia v pozemkových úpravách. Zvolen. Str. 83-88.
Sklenička, P. 1993. Zonace zemědělské půdy pro účely konverze zemědělství a ochrany přírody, Sborník konference - Životní prostředí ve vazbě na ekologicky šetřící a trvale udržitelné zemědělství, Praha. Str. 56 - 59.
Sklenička, P. 1989. Možnost diferenciace území při obnově ekologické stability v krajině. Sborník Ekologizácia poĺnohospodárstva, lesního a vodného hospodárstva, Zvolen. Str. 20 - 23.
Urbanová, M. - Sklenička, P. 1988. Možnost zonace ZPF v lokálních územích. Sborník Ekologizace hospodaření v krajině, České Budějovice.
Odborná tématika v denním tisku
Sklenička, P. 2005. Neúcta k vlastnictví trvá. Lidové noviny, 11. 11.
Sklenička, P. 2004. Větrné elektrárny v Krušných horách? Za rozumných podmínek. Lidové noviny, 7.4.
Sklenička, P. 2003. Jak se vyhnout povodňovému exodu? Lidové noviny, 15.1.
Sklenička, P. 2003. Přehrada není jediné řešení. Lidové noviny, 16. a 17. 9.
Sklenička, P. 2002. Povodně a vyvlastňování. Lidové noviny, 23. 8. 2002, 1,10.
Sklenička, P. 2001. Krajina versus zlomené volavčí křídlo. Lidové noviny.

Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.