Menu:
Výzkum » Reference
Odkazy:
Prezentovány jsou pouze nejvýznamnější projekty výzkumného charakteru
Obnova posttěžebních krajin
 • Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou. Projekt VaV 640/3/00.
 • Identifikace a zpřístupnění specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v SZ Čechách. Projekt VaV 640/2/02.
 • Tvorba krajiny povodí Ohře a Bíliny – Chabařovice. Projekt VaV/510/2/98.
 • Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny. Projekt VaV 640/09/03.
Hodnocení a ochrana krajinného rázu
 • Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu – tvorba metodického postupu (KUKR, projekt s FA ČVUT).
 • Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren a dalších vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny (projekt pro Liberecký kraj).
 • Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na vybraných územích Plzeňského kraje z hlediska ochrany přírody a krajiny (projekt pro Plzeňský kraj).
 • Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Projekt VaV 610/2/96.
 • Assessing the visual impact on landscape character (projekt s Utah State University).
 • Posouzení možností začlenění atributů krajinného plánování do koncepcí ochrany přírody a krajiny krajů (pro MŽP ČR).
 • Revize přírodních parků Plzeňského kraje na základě krajinářského hodnocení území (projekt pro Plzeňský kraj).
Sledování zmen v krajině, pozemková reforma
 • Sledování změn krajinné struktury v ČR a SRN (s Justus Liebig Universität Giessen).
 • Vhodnost území pro zemědělství. Územně technické podklady ČR. Projekt pro MMR ČR (s FA ČVUT).
 • Role chráněných území v procesu útlumu zemědělství (s University of Hertfordshire).
 • Zonace orné půdy z hlediska vhodnosti pro její intenzivní využívání (s University of Hatfield).
 • Pozemkové úpravy v Nizozemí (s Arcadis, Netherlands).
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.