Menu:
Výzkum » Předměty výzkumu
Odkazy:
Ekotony, okrajový efekt, jeho produkční a mimoprodukční efekty v zemědělské krajině
Ekoton je přechod mezi dvěma či více rozdílnými společenstvy (ekosystémy). Ekotony jsou zóny střetu, napětí, kompetice, prolínání a spojení. Kvalitativně nejvýraznější přechody vznikají na rozhraní pestrých ekosystémů, jako jsou například les-pole, les-louka, louka-vodní plocha apod. Obecně lze za nejvýraznější ekotony považovat rozhraní mezi krajinnou matrix a uvnitř ležícími krajinnými elementy. Tato rozhraní bývají z hlediska zprostředkování ekologické stability krajiny nejvýznamnějšími. Ekotonová společenstva jsou zpravidla tvořena řadou druhů charakteristických pro sousedící ekosystémy a navíc druhy specifickými pro ekotony. Velmi často je počet druhů a denzita jejich populací vyšší v ekotonu než v přilehlých společenstvech. Tendence k vyšší diverzitě a hustotě populací či biomase v okolí rozhraní sousedních ekosystémů je v literatuře popisována jako edge effect (okrajový efekt). Organizmy, které se vyskytují přednostně či ve zvýšené míře, případně tráví nejdelší dobu na rozhraní dvou či více biotopů, jsou nazývány druhy okrajového prostředí (edge species). Ekotony jsou často stanovištěm druhů, vyžadujících přítomnost více typů biotopu (multihabitat species).

Funkci ekotonů můžeme rozdělit do následujících kategorií: ekoton jako specifický ekosystém, ekoton jako refugium, ekoton jako zdroj druhů kolonizujících jiné krajinné elementy, ekoton jako koridor, ekoton jako buffer (nárazník), ekoton jako půdoochranný element, ekoton jako hydrologický faktor, ekoton jako mikroklimatický faktor, ekoton jako zóna zprostředkování ekologické stability. Někteří autoři uvádějí nárůst výnosů zemědělských plodin vlivem přítomnosti ekologicky hodnotnějšího ekosystému v sousedství pole. V těsné blízkosti rozhraní lesa a pole dochází vlivem zastínění, trofické a hydrické kompetice naopak ke snížení výnosových parametrů zemědělských plodin do určité vzdálenosti, kterou autoři odhadují na 1,5 až 2,5 násobek výšky ekotonu v závislosti především na orientaci ke světovým stranám.
Vybrané projekty:
  • Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav. Projekt NPV 1R44058. (s ČZU v Praze).
  • Role chráněných území v procesu útlumu zemědělství (s University of Hertfordshire).
Vybrané publikace:
  • Sklenička, P., Šálek, M., 2005. Effects of forest edges on the yield of silage maize. Die Bodenkultur.
    56 (3). 109-116.
  • Sklenička, P., Lhota, T. , Cecetka, J. 2002. Soil porosity along a gradient from forest to field. Die Bodenkultur, 53 (4). 181-187.
  • Pixová, K., Sklenička, P. 2005. Applying Spatial Heterogeneity indices in changing landscapes in the Czech Republic. In Tress, B., Tress, G., Fry, G., Opdam, P. (eds.) 2005. From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application. Springer. 355-364.
  • Sklenička, P., Pixová, K. 2004. Importance of spatial heterogeneity to landscape planning and management. Ekológia (Bratislava), 23, 320-329.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.