Menu:
Výzkum » Předměty výzkumu
Odkazy:
Metody hodnocení a ochrany krajinného rázu
Termín „krajinný ráz“ není v českém právním ani odborném slovníku termínem novým. Zmiňuje jej již v roce 1920 zákon přídělový (z.č. 47/1920 Sb.) a rovněž scelovací zákon č. 47/1948 Sb. Teoreticky byl dříve rozvíjen i patrně největší osobností krajinné architektury 20. století Ladislavem Žákem. Významnou etapou pro vývoj teoretických znalostí a praktických zkušeností s institutem krajinného rázu bylo tzv. krajinářské hodnocení (Muranský a Naumann, 1970 – 1980), jehož výstupy vyjádřené celoplošně v mapách souboru „Krajinářské hodnocení ČR“ jsou po minimálních úpravách v současné době velmi dobře využitelné. Krajinný ráz je atributem každé krajiny, tedy i např. povrchovou těžbou zasažených území severočeské hnědouhelné pánve.

V souladu se zněním § 12 je krajinný ráz vytvářen estetickými a přírodními hodnotami, které jsou odrazem přírodních, kulturních a historických charakteristik dotčeného území. V tomto a dalších ohledech se znění § 12 jeví jako dobrý základ, nicméně nedostatečný pro vlastní hodnocení krajinného rázu. Koncepce krajinného rázu vychází z principu jeho ochrany a aktivní tvorby. Předmětem ochrany jsou zejména takové znaky a hodnoty, které určují přírodní, estetické, kulturní a historické kvality krajiny. Koncepce vychází rovněž z principů krajinné ekologie a z principů trvale udržitelného rozvoje.

Existující metodické přístupy vesměs akceptují rozdělení ochrany krajinného rázu na formu kauzální a preventivní.
 • Kauzální ochranou krajinného rázu se míní hodnocení vlivů konkrétních záměrů na krajinný ráz. Tato ochrana může mít charakter hodnocení záměru při územním rozhodování a povolování staveb nebo v rámci procesu EIA.
 • Preventivní ochranou krajinného rázu je myšlena včasná formulace zásad a způsobů ochrany krajinného rázu formou samostatných elaborátů (plány péče o VCHÚ, generely krajinného rázu okresů), či jako součást územního plánování či pozemkových úprav.
Vybrané projekty:
 • Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Projekt VaV 610/2/96.
 • Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu – tvorba metodického postupu (KUKR, projekt s FA ČVUT).
 • Assessing the visual impact on landscape character (projekt s Utah State University).
 • Revize přírodních parků Plzeňského kraje na základě krajinářského hodnocení území (projekt pro Plzeňský kraj).
Vybrané publikace:
 • Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. 2006. A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use (a method for spatial and character differentiation of an area. Centre for Landscape, Prague.
 • Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. 2004. Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Nakl. N. Skleničková. Praha.
 • Sklenička, P. 2002. Ochrana krajinného rázu v procesu E.I.A. EIA-posuzování vlivů na životní prostředí,
  2. 8-11.
 • Mimra, M. - Sklenička, P. 1996. Krajinný ráz. Ochrana přírody 8. 12-14.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.