Menu:
Výzkum » Předměty výzkumu
Odkazy:
Pozemková reforma, průběh, metody, důsledky
Obecně jsou pozemkové úpravy (PÚ) nástrojem k zajištění efektivního obdělávání zemědělské půdy. V závislosti na politických, socio-ekonomických a environmentálních potřebách jednotlivých zemí či regionů, mohou PÚ dále klást důraz na ochranu půdy před erozí, ochranu přírody a krajiny, popřípadě být pomocným nástrojem sociálního a ekonomického rozvoje zemědělských oblastí. V zemích bývalého východního bloku mohou PÚ navíc plnit úlohu pozemkové reformy či dekolektivizace, jako reakce na dlouhé období omezování vlastnických práv při nakládání s půdou.

Největší problémy v České republice z pohledu zemědělců přináší fragmentace vlastnictví, kdy jednotlivé parcely vlastníků jsou rozptýlené v rámci jednoho i více katastrů. Po 40 letém přerušení hospodaření na základě vlastnických vztahů, je stále velká část pozemků nepřístupná po cestách. Nevhodné jsou rovněž velikosti a tvary parcel vlastníků, které reflektují podmínky před 2. světovou válkou. Uvedené skutečnosti spolu s dalšími faktory, jakými jsou masivní přesun pracovníků ze zemědělství do průmyslu a služeb mezi roky 1950 - 1990, současný rozpor mezi malými vlastnickými pozemky a velkoplošnou zemědělskou mechanizací, odvodněním i závlahami, jsou hlavními příčinami ostrých rozdílů mezi vlastnictvím a užíváním půdy. Pozemkové úpravy proto navrhují nejen směny vlastnictví, ale i úpravu velikosti a tvarů pozemků v zájmu efektivnosti držby.

Česká republika začala po demokratických změnách v roce 1989 usilovat o nápravu vztahů mezi vlastníky a půdou. Pro urychlení procesu privatizace v zemědělství byly zpočátku přijaty dvě formy pozemkových úprav – jednoduché s institutem zatímního užívání a komplexní PÚ s výměnou vlastnických práv, které navíc řeší související environmentální, půdoochranné, protipovodňové a další otázky. Postupně jak docházelo k obnově vlastnictví, zvyšuje se od poloviny devadesátých let zájem o provádění KPÚ. Projekty komplexních pozemkových úprav se od této doby stávají základní a dominující formou.Od roku 2002 se již daří ukončovat ročně více než 100 KPÚ a zároveň je zrušena JPÚ bez výměny vlastnictví.
Vybrané projekty:
  • Vhodnost území pro zemědělství. Územně technické podklady ČR. Projekt pro MMR ČR. (s FA ČVUT).
  • Role chráněných území v procesu útlumu zemědělství (s University of Hertfordshire).
  • Zonace orné půdy z hlediska vhodnosti pro její intenzivní využívání (s University of Hatfield).
  • Pozemkové úpravy v Nizozemí. (s Arcadis, Netherlands).
  • Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav. Projekt NPV 1R44058. (s ČZU v Praze).
Vybrané publikace:
  • Sklenička, P. 2006. Applying evaluation criteria for the land consolidation effect to three contrasting study areas in the Czech Republic. Land Use Policy, 23. 502-510.
  • Sklenička, P.: 1999. Agro-Ecological Zoning and Conversion of Czech Agriculture. The Land. 3.1. Pp. 11-20.
  • Sklenička, P. 1994. Zoning of the Territory of the Czech Republic for the Purposes of Dumping the Agriculture. Scientia Agriculturae Bohemica, 85 - 94.
  • Sklenička,P. 1995. Possibilities of Quantitative Expression of the Suitability of the Farmland for Intensive Agricultural Production. In: Huska, D. et al. (Eds.), Systems and Technologies of Environmental Improvement and Protection. Publishing and Editorial Centre of Univ. of Agric., Nitra.. Pp 85 - 87.
  • Sklenička, P. 1993. The Role of Environmental Limits in Conversion of Czech Agriculture. In: Stredansky, J., Huska, D., Chroboczkova, P. - (Eds.), Environmental Pollution Sources and Consequences. Univ. of Agric., Nitra. Pp. 34 - 39.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.