Menu:
Výzkum » Předměty výzkumu
Odkazy:
Využívání krajiny (land use), vývoj, určující faktory a důsledky
Termín land use v sobě zahrnuje dvě základní složky - biofyzikální a socioekonomickou. Land use je pojem dynamický, stejně jako jsou v čase a prostoru proměnlivé jednotlivé atributy krajiny. Zahrnuje jak formu analýzy aktuálního či historického stavu, tak hodnocení krajiny z hlediska vhodnosti pro jednotlivé způsoby využívání (potenciálního stavu). Hodnocení vhodnosti území pro určitý způsob využívání není chápáno jako striktní předpis pro rozhodování uživatelů, ale především ve smyslu jedné z etap krajinného plánování.

Použití klasifikační stupnice pro hodnocení land use je ovlivněno účelem, měřítkem, metodou zpracování a v neposlední řadě geografickou polohou daného státu. Určitou stupnici lze použít při pouhém statistickém vyhodnocení land use, jinou zase pro vyhodnocení metodami dálkového průzkumu Země (DPZ) či pro metody opírající se zejména o terénní šetření. Velmi často pouhé statické hodnocení nevyhovuje danému účelu.

Sledování změn využití krajiny je dnes jednou z častých úloh krajinné ekologie. Cílem měření (hodnocení) změn využití krajiny je porovnání a následná kvantifikace dat ze dvou či více časových období. Moderní metody typu GIS otevřely nové možnosti věrohodného popisu dynamických změn struktury krajiny. Atributy struktury krajiny v kontextu jejich historického vývoje jsou významným podkladem v krajinném plánování. Jejich pomocí lze identifikovat relativně homogenní etapy vývoje krajiny, relevantní zlomy evoluce a v neposlední řadě též formulovat příčinné souvislosti tohoto vývoje. Výsledky těchto analýz jsou použitelné pro návrh nové krajiny z hlediska kvantitativního, kvalitativního i z hlediska kompozice. Vyhodnocení vývoje struktury krajiny by mělo odpovědět na čtyři základní otázky: Jaké trendy určovaly vývoj ve sledovaném období? Jaká byla míra změn relevantních krajinných atributů? Jaké byly příčiny zjištěného vývoje? Jaký byl stav před výskytem kauzálního faktoru?
Vybrané projekty:
  • Vhodnost území pro zemědělství. Územně technické podklady ČR. Projekt pro MMR ČR. (s FA ČVUT).
  • Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou. Projekt VaV 640/3/00.
  • Obnova mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny v procesu komplexních pozemkových úprav. Projekt NPV 1R44058. (s ČZU v Praze).
Vybrané publikace:
  • Pixová, K., Sklenička, P. 2005. Applying Spatial Heterogeneity indices in changing landscapes in the Czech Republic. In Tress, B., Tress, G., Fry, G., Opdam, P. (eds.) 2005. From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application. Springer. 355-364.
  • Sklenička, P., Pixová, K. 2004. Importance of spatial heterogeneity to landscape planning and management. Ekológia (Bratislava), 23, 320-329.
  • Sklenička, P., Lhota, T. 2002. Landscape heterogeneity – a quantitative criterion for landscape reconstruction. Landscape and Urban Planning, 58. 147-156.
  • Sklenička, P. 2002. Temporal changes in pattern of one agricultural Bohemian landscape during the period 1938-1998. Ekológia (Bratislava), 21. 181-191.
Časopis

Journal of Landscape Studies

An International Peer - Reviewed Journal of Landscape Planning, Ecology, Design and Policy.
Kniha

Pronajatá krajina

Právě vyšla nová kniha Petra Skleničky "Pronajatá krajina".
Podrobnosti čtěte zde.